Stay in School

De fleste er enige om, at et højt fravær er problematisk, og at det er bedst at sætte tidligt ind. Desværre mangler der konkrete forslag til handlinger, der virker, og konsekvensen er ofte, at problemerne får lov at vokse sig til en uoverskuelig størrelse, før der bliver afsat ressourcer til at tage hånd om eleven.

Derfor har vi udviklet metoden, vi kalder, Stay in School. Det er et socialt innovationsprogram, der nedbringer bekymrende fravær på skoler for her igennem at øge trivslen blandt eleverne. Det sker igennem en målrettet og tidlig indsats, før fraværet bliver til et egentligt problem.

Stay in School er en værktøjskasse, der tilpasses jer
Stay in School er sammensat af en række forskellige elementer og redskaber, som vi målretter og tilpasser jeres situation og behov.

Metoden er baseret på kompetenceudvikling af nøglepersoner tæt på børnene hos jer, kombineret med en mere nuanceret tilgang til data om fravær på jeres skole. I bliver således selv i stand til at identificere bekymrende fravær tidligt og dermed tage problemerne i opløbet. I bliver også udstyret med redskaber til at håndtere udfordringerne selv. Vores erfaring er, at det er den måde, vi lettest hjælper flest børn – både til glæde for børnene og jer som skole.

Vi tilrettelægger forløbet i samarbejde med jer

Vi tilbyder:

  • Forløb omkring enkelte klassetrin med en varighed på typisk tre måneder.
  • Forløb for en hel afdeling (fx 0.- 6. klasse) med en varighed på op til 2 år.
  • Hele skoleudviklingsforløb hvor elementer fra Stay in School udvides til at omfatte observationer, faglige oplæg, forældreoplæg mv.
  • Enkeltstående indsatser som fx faglige oplæg, workshops og forældreoplæg.
  • Oplæg for ledelser, der har behov for at kunne lede ud fra data.

Vi tilrettelægger altid forløbet i tæt samarbejde med jer som skole eller forvaltning.

I 2019/2020 havde 14,2% af danske elever over 10% fravær.

Elever med højt fravær er særligt udsatte i forhold til en række problemstillinger. På kort sigt har de unge en øget risiko for at udvikle vedvarede fraværsproblematikker som skolevægring, samtidig med at de får lavere karaktergennemsnit. På længere sigt gennemfører langt færre af disse unge en ungdomsuddannelse, og de får en lavere tilknytningsgrad til arbejdsmarkedet. Denne gruppe unge har også en markant øget risiko for at blive diagnosticeret med en psykisk lidelse på et tidspunkt i deres liv. Derfor er det vigtigt at arbejde med en tidlig opsporing og håndtering af elevfravær.

Nuanceret data om fravær er nødvendigt

Fravær opgøres i dag i fire kategorier:

  • Lovligt fravær
  • Ulovligt fravær
  • Sygdom
  • For sent

På mange skoler fokuseres der alene på kategorien ”ulovligt fravær”, da det lovgivningsmæssigt kræver konkret handling, når fraværet her overstiger 15%. Men forskning viser, at der er behov for at se på det samlede fravær, hvis I skal gøre noget ved problemet.

Derfor fokuserer vi i vores tilgang på elevernes samlede fravær. Det gør det muligt at se tendenser, før eleven har store problemer, som kræver langt flere ressourcer at afhjælpe.
Vi hjælper jer med at systematisere data, så I altid har et nuanceret overblik over jeres elevers fravær.

error: Content is protected !!