Manglende viden om fravær i folkeskolen påvirker børns trivsel
– og sætter spor langt ind i voksenlivet

I Danmark kan vi godt lide at tænke på os selv som en nation med et skolesystem, der bidrager til at bryde den sociale arv og øge den sociale mobilitet. Desværre er der alt for mange børn og unge, der ikke kommer med. For eksempel forlader ca. 20% af alle danske skoleelever folkeskolen uden at tage en ungdomsuddannelse eller opnå en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Manglende viden om, hvordan vi bedst hjælper elever, der mistrives, er én af årsagerne til, at vi ikke kommer i mål. 

Vi har i mange år kendt til sammenhængen mellem skolefravær og mistrivsel. Studier viser, at jo højere fravær en elev har, jo flere mistrivselssymptomer har eleven. Herudover peger statistikker på, at karakterforskellen for elever med hhv. højt og lavt fravær kan være helt op til 2,5 karakterpoint samt, at der er en overrepræsentation af elever med højt fravær i grundskolen, der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse. Det betyder altså, at fravær og mistrivsel ikke kun rammer det enkelte barn, men også vores samfund på sigt – fordi vi går glip af vigtig arbejdskraft. 

I Danmark er der for eksempel: 

  • Ca. 75.000 elever der har et fravær på mere end 10% om året! 
  • Ca. 20% børn i alderen 11-15 år landet over, der lever med psykisk mistrivsel. Svarende til ca. 140.000 ud af 700.000 skolebørn i Danmark.

Manglende viden om fravær i folkeskolen påvirker børns trivsel
– og sætter spor langt ind i voksenlivet

Det er der flere grunde til, hvoraf den vigtigste grund, som jeg oplever det, er manglende viden. For en gangs skyld handler det nemlig ikke om penge. 

For faktisk bliver der brugt rigtig mange penge på dette område. Desværre kan vi bare se, at pengene ofte bruges for sent og på et tidspunkt i forløbet, hvor eleven har så massive fraværs- og trivselsudfordringer, at udviklingen er vanskelig at vende. Et typisk eksempel er, at indsatser igangsættes på et tidspunkt, hvor eleven allerede er fuldt fraværende fra skolen eller har etableret nogle uhensigtsmæssige strategier til at håndtere sin mistrivsel. Dvs. Problemet går nu endnu dybere og kræver en endnu større indsats. 

Detaljerede data og nuanceret viden om fravær er afgørende 

Fraværsproblematikker er som regel unikke og komplekse. Derfor er der behov for løsninger, der afspejler dette. Der er behov for at sammentænke data, viden, værktøjer og praksis i arbejdet.

  • Data om fravær skal bruges systematisk. Mange skoler har ikke et system, der umiddelbart leverer brugbare data over elevernes fravær. Data skal ordnes for at kunne bruges.
  • Fokus skal være på elevens samlede fravær. Fravær opgøres i dag i fire kategorier: Lovligt og ulovligt, sygdom og for sent. Mange steder ses der alene på kategorien ”ulovligt fravær”, da det kræver konkret handling, når fraværet overstiger 15%. Forskning viser, at der er behov for at se på det samlede fravær, hvis vi skal gøre noget ved det. 
  • Skolerne skal have mere viden om fravær og tegn på mistrivsel. Hertil skal de have kompetencer til at omsætte denne viden til konkrete indsatser sammen med elever, forældre og øvrige samarbejdspartnere. 

”Vi har fået viden om, hvilke konsekvenser fravær har – og ikke mindst hvordan vi kan håndtere fraværet, når vi ser det. ”De værktøjer vi har fået af Mind Consult, bruger vi også, når vi oplever, at andre elever viser tegn på mistrivsel”, Hanne, lærer på Trekronerskolen.

Så hvordan nedbringer vi fravær og øger trivslen blandt skolebørn? 

lettilgængeligt og give et hurtigt overblik over det samlede fravær og fraværets udvikling for det enkelte barn. En elev, der har 15% fravær et år, er ikke i sig selv et problem. Det kan være en hård omgang influenza eller et brækket ben, der er årsagen til fraværet. Det er det stabile høje fravær år efter år, der skal undersøges nærmere. Det er disse fraværsmønstre, der skal gøre os klogere på fraværets årsag, hvilket skal ske i tæt samarbejde mellem skole, elev og hjem. 

Hertil er lærere og pædagoger tæt på eleverne en afgørende og central del af løsningen. De lærere og pædagoger, der hver dag er sammen med eleverne i skolen, kan ofte se, når en elev begynder at etablere uhensigtsmæssige strategier, fordi barnet mistrives. Det er dem, der skal klædes på med værktøjer, dem der skal kompetenceudvikles til at spotte tegn på mistrivsel og tendenser til fravær. For det er dem, der kan fange det i opløbet – før eleven er fuldt fraværende med store menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser til følge. 

Kompetenceudvikling af nøglemedarbejderne på de enkelte skoler skal ske med afsæt i konkret viden fra deres hverdag koblet med input fra forskningen og relevante teorier. Det er med til at sikre, at redskaberne bliver relevante og brugbare for dem, der skal gribe eleverne, der mistrives. 

Fraværet er faldet på Trekronerskolen efter en målrettet indsats

Siden oktober måned 2020 har vi hjulpet Trekronerskolen med vores tilgang, Stay in School, som fokuserer på at fange bekymrende fravær tidligt. Vi har arbejdet med tre ben: Data, indsigt i fraværets betydning samt kompetenceudvikling af nøglepersoner på skolen i Roskilde Kommune. Grafen herunder viser udviklingen i fravær for fire klassetrin i perioden december 2020 til juni 2021. Vi startede indsatsen i 4. klasse, derefter på 2. og 3. og senest på 1. klassetrin. Vi ved, at rutiner og vaner er vanskelige at ændre på. Det til trods viser tallene, at lærere og pædagoger i processen har taget en ny tilgang med relevante værktøjer fra Stay in School til sig, som de nu omsætter til øget elevtrivsel.

Trekronerskolen fortsætter nu arbejdet med os på sidelinjen, så vi sammen kan opnå endnu bedre resultater til gavn for eleverne – både nu og langt ind i deres voksenliv. 

”Den måde vi nu kan aflæse kvantitative data og sammenholder dem med kvalitative parametre, understøtter dialogen om elevfravær såvel i ledelsen som hos lærer og pædagoger,” Jon Lissner, skoleleder på Trekronerskolen.

error: Content is protected !!